Do you need advice? +420 545 235 668

E-shop offer

Terms of Service Anatomickemodely.cz

 

společnosti M e d i m spol. s r.o.

se sídlem Selská 80, 614 00  Brno

IČ 47903279

Zapsaná u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 9264

 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.anatomickemodely.cz

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.anatomickemodely.cz a upravují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen „prodávající“) a kupujícího (dále jen „kupující“).

 

Základní a kontaktní údaje o prodávajícím:

a)       obchodní název:       M e d i m spol. s r.o.

b)       sídlo:                     Selská 80, 614 00  Brno

c)       doručovací adresa:   Selská 80, 614 00  Brno

d)       emailová adresa:     info@anatomickemodely.cz

e)       telefon:                  545 235 668

f)       fax:                       545 235 138

 

1.2.    Vymezení pojmů

- “Obchodní podmínky“ – jsou tyto Obchodní podmínky a reklamační řád pro internetový obchod (e-shop) prodávajícího na adrese www.anatomickemodely.cz, jehož prostřednictvím je zajišťován nákup Zboží prodávajícím                                        

- “Zboží“ – produkty, které jsou Prodávajícím nabízeny ke koupi v Internetovém obchodu. Označení Zboží, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny u jednotlivých položek v Internetovém obchodu. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zobrazení zboží na webovém rozhraní obchodu je pouze ilustrační a indikativní, a prodávající může zboží dodat i v odlišném provedení.  V případě skladové nedostupnosti Zboží, na něž byla uzavřena Kupní smlouva, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5ti pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, objednávku odmítne.

- “Prodávající“ – M e d i m spol. s r.o., Selská 80, 614 00  Brno, detaily viz výše.

- “Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitel nebo Podnikatel.

- “Podnikatel“ – kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

- “Spotřebitel“ – kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

- “Kupní smlouva“ – smlouva uzavřená v českém jazyce mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží Kupujícímu za Kupní cenu. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. a § 1810 a násl. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl.

- “Kupní cena“ – peněžní částka, kterou je povinen uhradit Kupující za prodej Zboží a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

- “Přepravní náklady“ – peněžní částka, kterou je povinen uhradit Kupující za dodání Zboží (doprava, poštovné, balné) do místa plnění, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku Přepravních  nákladů a platí pouze pro území České republiky. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

- “Místo plnění“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odesláno Zboží.

 

Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen „ Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odstavce 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „OZ“)  a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (smluv o dodávce zboží) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „Kupní smlouva“). 

Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu a v souvislosti s užíváním webové stránky kupujícím. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 

 

1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pouze české znění je závazné; překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4. Kupující  odesláním   objednávky prostřednictvím Internetového obchodu potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a výslovně je přijímá.

1.5. Prodávající může znění Obchodních podmínek měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti, vzniklé v době uzavření Kupní smlouvy a účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.6. Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou, telefonicky nebo faxem a Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto prostředků  v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy hradí Kupující.

1.7. Informace o jednotlivých fázích vedoucích k uzavření smlouvy jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím portálu Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání Zboží na stránkách www.anatomickemodely.cz, včetně nabídky Zboží, jeho ceně a nákladech spojených s dodáním Zboží. Kupující může objednávat Zboží bez registrace nebo jako registrovaný uživatel. Při registraci a při objednávání Zboží je Kupující povinen veškeré údaje uvádět správně a pravdivě.

 

2.      Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

2.1. Objednávka je přijetím nabídky na uzavření Kupní smlouvy. Kupující je Prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za přijetí nabídky i v případě, že Kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat Kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně.

2.2. Kupní smlouva je uzavřena řádným vyplněním závazné objednávky, obsahující identifikační údaje Kupujícího, Zboží,  Místo plnění, Kupní cenu Zboží, informace o přepravních nákladech souvisejících s dodáním Zboží, souhlas s Obchodními podmínkami a odesláním vyplněné objednávky prostřednictvím webových stránek www.anatomickemodely.cz. Zásilka je Kupujícímu odeslána do pěti pracovních dnů ode dne vyhotovení objednávky nebo je Kupující informován o delší dodací lhůtě.

2.3. Nestanoví-li zákon jinak, je Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, b) v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); c) jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd. V takových případech bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky.

2.4. Vyobrazení a popis Zboží na stránkách Internetového obchodu je informativní a Prodávající není povinen na toto Zboží uzavřít Kupní smlouvu

 

3.      Dodací podmínky

3.1. Nestanoví-li zákon jinak, Prodávající splní svou povinnost dodat Zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Zboží dopravci, zajišťujícímu přepravu Zboží Kupujícímu.  Balení a dopravu Zboží Prodávající zajišťuje tak, aby byla plně zachována jeho jakost.

3.2.Dodané Zboží je Kupující povinen převzít. Pokud Kupující řádně dodané Zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu přepravní náklady Zboží v paušální výši 200,- Kč a daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3.3. Prodávající dodá Zboží Kupujícímu zpravidla  do pěti pracovních dnů po přijetí Objednávky, pokud u Zboží není uvedena delší dodací lhůta. Přesný termín dodání sdělí Kupujícímu Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Zboží Kupujícímu, a to telefonicky nebo e-mailem.

3.4. Kupující je při přebírání Zboží od dopravce provádějícího přepravu Zboží do místa plnění povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Zboží je jinak poškozena, nesmí zásilku převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech proč Zboží nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě, že zásilka obsahující Zboží nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Zboží Kupující zjistí, že Zboží je poškozeno a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky Kupujícího řešeny v rámci odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží v reklamačním řízení.

 

4.      Přechod nebezpečí škody na Zboží a přechod vlastnického práva

4.1. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím, má-li Kupující převzít Zboží od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl se Zbožím nakládat. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Zboží v okamžiku, kdy Kupující odmítl Zboží převzít nebo jinak dodané Zboží nepřevzal.

4.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

 

5.      Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu a Přepravní náklady, a to buď v hotovosti v sídle Prodávajícího, bezhotovostní platbou předem na účet Prodávajícího nebo v hotovosti při převzetí Zboží na dobírku. Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy. Prodávající si však vyhrazuje právo odmítnout bez zbytečného odkladu objednávku v případě, kdy je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení Kupní ceny předem, což je zejména v případě, že Zboží tvoří větší množství nebo Zboží, jehož cena převyšuje 10 000 Kč. Přepravní náklady jsou splatné spolu s Kupní cenou a stejným způsobem. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním Kupní ceny a nákladů na dodání spolu se Zbožím. Před odesláním objednávky bude Kupující prostřednictvím portálu internetového obchodu seznámen s kompletní specifikací částky Kupní ceny, včetně uvedení Kupní ceny Zboží, DPH, Kupní ceny včetně DPH, přepravních nákladů, případně jiných souvisejících nákladů. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje, že byl s kompletní specifikací částky Kupní ceny a nákladů na dodání seznámen.

5.2. V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena a přepravní náklady  předem, provádí Kupující platbu převodem na účet Prodávajícího. Kupní cena a přepravní náklady se považují za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Pokud nejsou Kupní cena a přepravní náklady zaplaceny do čtrnácti dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny a přepravních nákladů předem je Zboží Kupujícímu dodáno až po zaplacení Kupní ceny a přepravních nákladů v plné výši.

5.3.Pokud jsou Kupní cena a přepravní náklady placeny při převzetí Zboží, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu a přepravní náklady v hotovosti nebo platební kartou (je-li dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťujícímu přepravu Zboží Kupujícímu. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu a přepravní náklady při převzetí Zboží, může Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Zboží Kupujícímu odmítnout předat Zboží Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu přepravní náklady ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do čtrnácti dnů ode dne, kdy mu nebylo Zboží předáno z důvodu nezaplacení Kupní ceny a nebo nákladů na dodání.

5.4. Pro případ odstoupení od smlouvy Kupujícím nese Kupující náklady za vrácení Zboží.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy Kupujícím vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které Prodávající od Kupujícího na základě smlouvy přijal, snížené případně o adekvátní částku odpovídající poškození Zboží.

 

6.      Užívání a údržba Zboží

6.1. V případě, že je způsob užívání Zboží stanoven v návodu k použití, je Kupující povinen se s tímto návodem před použitím Zboží seznámit.

6.2.Po celou dobu užívání Zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům a požadavkům na používání  Zboží. Pokud Kupující postupuje jinak,  nemohou být vady vzniklé následkem takového postupu důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci.

 

 7.      Odpovědnost za vady, záruka, reklamační podmínky – Reklamační řád

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Zboží, pokud se vyskytnou na Zboží při převzetí Zboží, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, jestliže  je Kupující Podnikatelem a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona číslo  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud je Kupující Spotřebitelem a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě a těchto Obchodních podmínkách.

7.3. Kupující je povinen provést kontrolu Zboží při převzetí Zboží a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží.

 

Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem

7.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované nebo obvyklé. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď  výměnou Zboží nebo jeho opravou, případně aby Prodávající poskytl Kupujícímu přiměřenou slevu z Kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má Kupující též právo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během záruční  doby ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí Kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud Prodávající neprokáže opak.

7.5. Prodávající poskytuje na Zboží  záruku v délce odpovídající expirační lhůtě uvedené na Zboží, pokud není v záručním listu uvedeno jinak. Prodávající je povinen Zboží dodat Kupujícímu tak, aby Kupující měl Zboží k dispozici nejméně po dobu dvou třetin expirační lhůty jednotlivého Zboží. Záruční doba počíná běžet od předání Zboží Kupujícímu nebo bylo-li Zboží podle smlouvy odesláno, běží od dodání Zboží do místa plnění. Záruční doba se stanoví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující povinen Zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží. 

7.6. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má Kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita Zboží. V případě vady neodstranitelné má Kupující právo na výměnu Zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud:

- reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebo

- nestanoví-li zákon jinak, Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad Zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí Zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.

7.7. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby Zboží bylo řádně užíváno jako výrobek bez vady, má Kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

 

Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Podnikatelem

7.8. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží, tedy zavazuje se, že Zboží bude po dobu trvání záruční doby dle odstavce 7.5. Obchodních podmínek způsobilé k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Délka záruční doby je uvedena v odstavci 7.5. Obchodních podmínek a běží ode dne dodání Zboží. Pokud je však na Zboží nebo na jeho obalu vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti Zboží, platí tato doba.

7.9. V ostatním upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad Zboží, ustanovení § 2113 a násl. OZ. Lhůta k vyřízení reklamace dle odstavce 7.6. Obchodních podmínek se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z Kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od Kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.

 

Společná ustanovení

7.10. Reklamaci lze uplatnit emailem na adrese info@anatomickemodely.cz, Reklamaci je nutné uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy byla vada Kupujícím zjištěna.

7.11. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, vlastní Zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné, popis  reklamované vady Zboží a uvést, jaká práva Kupující v souvislosti s reklamovanou vadou u Prodávajícího uplatňuje. Pokud uvedené doklady Kupující k reklamaci nedoloží, vystavuje se riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

7.12.Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Po vyřízení reklamace Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.13. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného  používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z Kupní ceny, nelze reklamaci uplatnit.  

7.14. Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností Zboží, z jeho neodborného používání či chybné manipulace. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7.15. Pokud je v rámci reklamačního řízení, týkajícího se určité vady Zboží rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Zboží k reklamaci.

7.16. Kupující je povinen po vyřízení reklamace Zboží převzít ve lhůtě stanovené Prodávajícím a oznámené Kupujícímu. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje, že pro případ prodlení Kupujícího s převzetím Zboží je povinen Kupující nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Zboží, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu dále potvrzuje, že v případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží po dobu delší než třicet kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené Kupujícímu Prodávajícím k převzetí Zboží a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace a lhůtu k převzetí Zboží oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn a zmocněn jménem Kupujícího a na jeho náklady zajistit likvidaci Zboží.

7.17. Požaduje-li Kupující, který je v prodlení s převzetím Zboží, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající povinen odeslat Zboží Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s jeho dodáním.

 

8.        Odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy

 

8.1. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy: Prodávající tímto výslovně upozorňuje na právo spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku následovně.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o  

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

8.2. Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu, že odstupuje od Kupní smlouvy. Oznámení musí být odesláno Prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím.

8.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu, nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Vrácení Zboží zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu sídla Prodávajícího nebo jeho předáním v místě sídla Prodávajícího.

8.4.Veškeré náklady související s vrácením Zboží Prodávajícímu nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout.

8.5.Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu zpět na účet, z něhož byla provedena  platba platební kartou, nebo na účet uvedený Kupujícím, nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího. Prodávající může Kupujícímu vrátit Kupní cenu v hotovosti v případě, že je Zboží vráceno jeho předáním v sídle Prodávajícího. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než mu Kupující Zboží vrátil, předá nebo prokáže, že Zboží odeslal na adresu sídla Prodávajícího. Nestanoví-li zákon jinak, bude v případě vrácení poškozeného či nekompletního Zboží nebo v případě existence pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu vrácena Kupní cena přiměřeně ponížena (zápočet částky odpovídající snížené hodnotě vráceného poškozeného či nekompletního Zboží, resp. zápočet pohledávky Prodávajícího).

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 OZ:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil

spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně

smíseno s jiným zbožím

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím

výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

9.  Ochrana a zpracování osobních údajů

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracování osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného souboru údajů, který se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze soubor údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

9.2. Odesláním objednávky vyslovuje Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v  databázi Prodávajícího Prodávajícím jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým Prodávající uzavře smlouvu. Souhlas se zpracováním osobním údajů je udělen pro vzájemnou komunikaci, včetně komunikace elektronickými prostředky, týkající se smluvního vztahu Kupujícího a Prodávajícího a pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Kupující dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně u Prodávajícího písemně odvolat. Jiným subjektům, kromě Prodávajícího a jeho obchodních a marketingových partnerů, nebudou osobní údaje Kupujícího zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má Kupující právo, jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující souhlasí, že soubory cookies mohou být předávány třetím osobám za marketingovými účely.

 

10.  Závěrečná ustanovení

10.1. V případě, že z Kupní smlouvy, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

10.2. Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění Kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek.

10.3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2015. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit včetně přepravních nákladů Zboží bez předchozího upozornění.

 

 

 

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE FIRMĚ
M e d i m spol. s r.o.


Pokud jste naším zákazníkem, svěřujete nám své osobní údaje a my zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů
Naše společnost M e d i m spol. s r.o. se sídlem Selská 80, 614 00 Brno – Maloměřice, IČO 47903279, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9264 provozuje webové stránky www.medim.info, www.arescue.cz, www.dermio.cz, www.anatomickemodely.cz a provádí velkoobchodní a maloobchodní činnost.
Osobní údaje našich klientů spravujeme v rozsahu správce osobních údajů, kdy určujeme, jakým způsobem budou osobní data zpracovávána, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu je budeme uchovávat.

Kontaktní údaje
Během zpracování osobních údajů se na nás můžete obrátit telefonicky na čísle 545 235 668 nebo emailem medim@medim.info.

 

Prohlášení

Prohlašujeme tímto, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR):

• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
• umožníme vám uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, pro plnění zákonných povinností, které nám ukládají platné právní předpisy, anebo je odůvodněné oprávněnými zájmy naší společnosti. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas. Pokud byste nám níže uvedené údaje neposkytli, nemůžeme s Vámi uzavřít kupní smlouvu na zboží anebo smlouvu o poskytnutí Vámi požadované služby.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu:
• vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytli při objednávce, tedy jméno, příjmení, kontaktní a doručovací poštovní adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v případě, že jste podnikající fyzickou osobu, též vaši obchodní firmu/název, adresu místa podnikání anebo sídla, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
• informace o vaší objednávce v našem internetovém obchodu (zejména číslo objednávky, datum nákupu, typ a množství objednaného zboží, kupní cena objednaného zboží, způsob doručení a platby, informace o automatických nákupních notifikacích zasílaných na e-mailovou adresu zadanou při nákupu, stav objednávky),
• informace vytvořené naší společností v důsledku uzavření příslušné smlouvy (zejména číslo zákazníka, datum a číslo vystaveného účetního a daňového dokladu, typ a množství zakoupeného zboží, kupní cena zakoupeného zboží, datum a způsob zaplacení ceny zboží, datum a způsob doručení zboží,
• informace o naší vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu souvisejícím s uzavřením a plněním smlouvy (zejména použitý komunikační kanál, datum a obsah komunikace),

• informace pro marketingové účely vytvořené naší společností na základě vašeho využívání našich služeb (zejména informace o vašich nákupech u naší společnosti
• informace související s případným odstoupením od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména datum odstoupení, způsob vypořádání již realizovaného nákupu),
• informace související s Vámi uplatněnou reklamací zakoupeného zboží (zejména datum uplatnění reklamace, čísla a data reklamačních dokumentů, popis vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, způsob vyřízení reklamace, datum vyřízení reklamace).

• Vedení účetnictví
Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

• Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat zasláním odhlašovacího emailu.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považujeme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb externích partnerů, kteří se na tyto činnosti specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících služeb:
DEEF s.r.o. – vedení účetnictví
GEIS – přeprava zboží a zásilek
PPL - přeprava zboží a zásilek
Google - Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další partnery pro usnadnění a zkvalitnění zpracování a našich služeb. V takovém případě však při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v rámci Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:medim@medim.info nebo na telefonním čísle +420 545 235 668.
• Právo na informace,- je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
• Právo na přístup – kdykoli nás vyzvete, ve lhůtě 30 dnů vám sdělíme jaké vaše osobní údaje zpracováváme a z jakého důvodu.
• Právo na doplnění a změnu – pokud dojde ke změně vašich osobních údajů, máte právo na jejich úpravu v naší databázi.
• Právo na omezení zpracování – kontaktujte nás, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
• Právo na vymazání osobních údajů (být zapomenut) - pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, na což potřebujeme lhůtu 30 dnů. V některých zákonných případech jsme vázáni zákonnou povinností a musíme evidovat například vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V takovém případě můžeme smazat osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení vymazání osobních údajů vás budeme informovat e-mailem.
• Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Velmi bychom však ocenili, pokud byste o svém podezření informovali nejprve nás a my měli možnost takové případné pochybení co nejrychleji napravit.

Mlčenlivost
Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkového vztahu s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

×

Eshop


TOP